Odstúpenie od zmluvy - vzorový formulár

PREDÁVAJÚCI:

 

Engo, s.r.o.

IČ: 31376053

DIČ: 2020337209

so sídlom: Bulharská 35, 917 01 Trnava

zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 11825/T

kontaktné údaje: Nikoleta Drgoňová

email: info@zvukduse.eu

telefón: 0907 788 300

www.zvukduse.eu/sk

 

 

KUPUJÚCI:

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

emailová adresa spotrebiteľa ..............

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy, predmetom, ktorej bolo dodanie tovaru/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

Dátum objednania tovaru /dátum prijatia* ..............

 

Odstúpením od kúpnej zmluvy / zmluvy*  spotrebiteľ vracia predávajúcemu zakúpený tovar, pričom náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*  ..............

 

V.............. dňa ..............

 

 

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

 

 

 

Späť do obchodu